Hledáte zkušeného a spolehlivého dodavatele fotovoltaiky?

Zásady ochrany osobních údajů

V Polenergia Solární s.r.o., se sídlem na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 196 66 951 (dále jen „Polenergia Solární“) a Polenergia Fotowoltaika S.A., se sídlem na adrese pl. Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Varšava, Polsko, IČO (REGON): 384195204 (dále jen „Polenergia Fotowoltaika“) (Polenergia Solární a Polenergia Fotowoltaika dále společně jen „Polenergia“ nebo jen „my“, není-li ke každé z nich odkazováno samostatně), věnujeme ochraně Vašich osobních údajů náležitou pozornost. Tento dokument Vám poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaší zájmen o naše produkty a služby. Polenergia zpracovává veškeré osobní údaje s maximálním důrazem na bezpečnost a používá odpovídající dostupné technické, procesní a organizační prostředky k jejich ochraně, jak je dále popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů je možné se obrátit na kontakty uvedené dále v tomto dokumentu.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnými správci vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) jsou společnosti Polenergia Solární a Polenergia Fotowoltaika, tj. uvedené společnosti Polenergia společně stanovují účely a prostředky zpracování a shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Společnosti Polenergia vzájemně uzavřely smlouvu o společném správcovství, prostřednictvím které si sjednaly své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle Nařízení, zejména pokud jde o vypořádání práv subjektů údajů, a to následovně:

 • obě společnosti Polenergia jsou povinny zavést dostatečná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby i při sdílení osobních údajů v rámci Polenergia byla zachována maximální ochrana osobních údajů a Vašeho soukromí;
 • z povahy vnitřního modelu administrativní spolupráce a těsné provázanosti Polenergia platí, že pokud jedné ze společností Polenergia svědčí konkrétní právní důvod pro zpracování osobních údajů, tento právní důvod automaticky svědčí i druhé společnosti Polenergia; obdobně i udělovaný souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytovaný ve prospěch obou společností Polenergia;
 • za poskytování informací dle čl. 13 a 14 Nařízení prostřednictvím tohoto dokumentu odpovídá primárně společnost Polenergia Solární;
 • žádosti související s uplatněním práv subjektů údajů by měly směřovat předně vůči společnosti Polenergia Solární, na kterou se můžete obracet prostřednictvím níže uvedených kontaktů;
 • pokud se se svými právy subjektů údajů obrátíte na společnost Polenergia Fotowoltaika, budou Vaše žádosti vypořádány společností Polenergia Fotowoltaika; může však dojít k mírnému zdržení s reakcí (v každém případě však v rámci doby, kterou stanoví GDPR).

V jakýchkoliv záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů následujícím způsoby:

 • e-mailem na e-mailovou adresu [•];
 • písemně poštou k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, [•].

V případě jiných dotazů či záležitostí nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

 • e-mailem na e-mailovou adresu [•];
 • písemně poštou na adresu sídla společnosti Polenergia Solární s.r.o.;
 • prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách [•] v záložce “Kontakt”.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za následujícími účely:

 1. plnění smluv s našimi dodavateli včetně ověřování plnění těchto smluv, a to na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
 2. tvorba interních evidencí a statistik, a to na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
 3. ochrana a obhajoba oprávněných zájmů a práv správce, spočívajících zejména v potřebě prokázat udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů či v zajištění efektivní ochrany a obhajoby našich práv ve vztahu k našim smluvním partnerům či třetím stranám, a to na základě oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
 4. a to na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení;
 • zasílání nabídek produktů a služeb správce, včetně profilování, a to na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení;
 • nabídka produktů a služeb správce na základě Vaší žádosti a realizace kroků vedoucích k uzavření smlouvy, a to na základě provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Polenergia zpracovává následující kategorie osobních údajů, a to na základě níže uvedených účelů zpracování:

Kategorie osobních údajůPříklady osobních údajůÚčely zpracování
Identifikační údajeJméno a příjmení, IČO nebo DIČa), b), c), d), e), f)
Kontaktní údajeVaše číslo telefonu a e-mailová adresa, PSČa), b), c), d), e), f)
Nahrávky telefonních hovorůNahrávky telefonních hovorů s Vámic), d)
Údaje o interakci s VámiNapříklad údaje o vzájemné komunikacia), b), c), e)
Informace o čerpaných produktech a službáchInformace o tom, jaké produkty a služby čerpáte, jaké jsou jejich parametry atp.a), e), f)
Údaje o spotřebě energieÚdaje o energetické náročnosti budovy, spotřeba energiea), e), f)
Údaje o nemovitostiTechnické údaje týkající se Vaší nemovitosti, výměra, dispozice, typ střechya), e), f)

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje bude Polenergia zpracovávat v závislosti na právním základu zpracování a účelu zpracování:

 • po dobu trvání příslušné smlouvy s dodavatelem v případě účelu dle písm. a) výše.
 • po dobu 6 měsíců v případě účelu dle písm. b) výše;
 • do promlčení příslušných nároků, ve vztahu k nahrávkám hovorů však nejdéle po dobu 3 let od jejich pořízení, v případě účelu c) výše;
 • do odvolání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 6 týdnů od pořízení nahrávky, v případě účelu dle písm. d) výše;
 • do uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen, nebo do odvolání uděleného souhlasu v případě účelu dle písm. e) výše;
 • po dobu trvání jednání o uzavření smlouvy a v případě uzavření smlouvy dále po dobu trvání smlouvy a poté po dobu 12 měsíců po skončení smlouvy v případě účelu dle písm. f) výše.

ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme od našeho smluvního partnera, kterému jste Vaše osobní údaje za účelem jejich sdílení s námi poskytli. Některé osobní údaje získáváme přímo od Vás samotných, a to v rámci naší vzájemné komunikace. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

K vašim osobním údajům mohou mít přístup subdodavatelé Polenergia v postavení našich zpracovatelů, např. účetní, právní, auditorské, IT a marketingové společnosti.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni některé osobní údaje předat na základě platných a účinných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor.

VAŠE PRÁVA

Jakožto subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Polenergia práva, která Vám vyplývají z právních předpisů a která můžete, jsou-li splněny podmínky těchto právních předpisů, kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, (vii) právo odvolat souhlas a (viii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Polenergia zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Polenergia zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. Polenergia provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Polenergia vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Polenergia osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby  Polenergia osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jí poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Polenergia nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Polenergia. V případě, že Polenergia neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka (zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků), zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
  • tel.: 234 665 111